Přihlásit se k odběru newsletteru

x

Připojte se k více než 30.000 uživatelům a získávejte přehled přímo na Váš e-mail.

+50 Kč

Přihlášením od nás dostanete 50 Kč zdarma jako bonus na Váš první nákup zboží.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Majitelem a provozovatelem serveru sleVoucher (www.slevoucher.cz) je společnost  BEST GIFTS s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201066 (dále jen „Provozovatel"). Korespondeční adresou: Best Gifts s.r.o. Chrastavická 135 Domažlice 344 01

1. Vymezení pojmů


1.1.   Dodavatel - subjekt poskytující zboží nebo službu na kterou je vystaven slevový kupón. Tento subjekt je zároveň příjemce slevového kupónu.

1.2.   Kupující - fyzická či právnická osoba, která uskutečnila prostřednictvím Provozovatele objednávku na nákup zboží či služby.

1.3.   Slevový kupón sleVoucher (rovněž Kupón) - poukaz na čerpání služeb nebo zboží případně slev na služby nebo zboží, který opravňuje Kupujícího čerpat  plnění u Dodavatele.

 

2. Podmínky prodeje

2.1.   Objednávku lze uskutečnit pouze prostřednictvím serveru sleVoucher (www.slevoucher.cz)

2.2.   Provedením objednávky Kupující dává souhlas a pokyn k nákupu inzerovaného zboží či služby  od Dodavatele dle výběru Kupujícího.

2.3.   Slevový kupón (dále rovněž jen „Kupón"), který má charakter reklamní poukázky, je po jeho celé úhradě doručen elektronickou poštou ve formátu pdf nebo jpg. Tento Kupón je možné si také stáhnout v administraci účtu Kupujícího.

2.4.   Vydavatelem (rovněž též emitent) Kupónu je Dodavatel služby nebo zboží a jako takový nese odpovědnost za závazky z něho vzniklé Kupujícímu.

2.5.   Podmínky užití Kupónu jsou uvedeny přímo na tomto Kupónu a Kupující je akceptuje při provedení objednávky prostřednictvím serveru sleVoucher. Provozovatel ani Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu a zničení Kupónu. Kupón se vztahuje (není-li uvedeno jinak) pouze na čerpání či nákup inzerované služby či zboží a nevztahuje se na další poplatky, zejména pak na poštovné a balné.

2.6.    Kupující bere na vědomí, že není-li v popisu dané nabídky- produktu uvedeno jinak je ve smyslu těchto obchodních podmínek dodavetelem produktu u kterého je možné kupon uplatnit společnost JUSTFAR IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED, Čína, emailový kontakt: justfartrading@seznam.cz

2.7.   Slevový kupón je možné čerpat pouze jednou. Při užití kupónu na dodávku s nižší hodnotou nemá Kupující nárok na finanční dorovnání rozdílu ani jiného náhradního plnění.

2.8.   Slevový kupón použitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu s právním řádem České Republiky se stává neplatným.

2.9.   Každý slevový kupon je vyznačen platností. Po uplynutí platnosti slevového kupónu tento kupon pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na finační náhradu  ani jiného náhradního plnění.

2.10.   U kuponu zakoupeného na využití slevněného výrobku je vždy uvedena doručovací lhůta a to u každo takto nabízeného produktu obvykle 10-30 dnů. Doručovací lhůta je vždy uvedena v pracovních dnech- upozoroňujeme, že tato lhůta se může prodloužit převážně v období Vánoc a svátků a to až na 50 dnů.

2.11    U Asijských dodavatelů, může dojít k prodloužení dodací lhůty i v termínu mezi 9-22.únorem a to také až na 50 dnů

2.12    Na využití slev a nabídek na portálu nemá kupující právní nárok, a je jen na straně provozovatele portálu, zda-li se rozhodne někomu omezit či trvale zablokovat využití portálu.

 

3. Platební podmínky

3.1.   Cena na serveru nabízené služby či  zboží  je vždy uvedena v objednávce. Cena může být hrazena bankovním převodem.

3.2.   Při bankovním převodu je Kupující povinen uhradit celkovou cenu objednávky ihned po Aktivaci, nejpozději však tak, aby se finanční prostředky objevily na účtu provozovatele do 3 dnů od Aktivace, anebo do 3 dnů od vytvoření objednávky (pokud byla aktivována Nabídka dne už před objednáním). Na skutečnost Aktivace nabídky dne bude Kupující upozorněn emailem. Po připsání plné částky na bankovní účet Provozovatele bude objednávka dokončena a Kupující bude informován emailem.

3.3.  Prodejce zasílá daňové doklady pouze v elektronické podobě na email zákazníka, ze kterého byla v aplikaci vytvořena objednávka. Dańový doklad slouží zároveň jako dodací a záručni list.

3.4    Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč(ekv. €22). 

 

4. Právo spotřebitele, ukončení smluvního vztahu a reklamace

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),

 

Zásilku nevracejte zpět na dobírku. Takovéto zásilky nebudou převzaty bez nároku na náhradu škody.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

5. Odpovědnost a práva provozovatele

5.1.   Provozovatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout používáním služeb, informací a údajů uveřejněných na serveru sleVoucher.cz (www.slevoucher.cz).

5.2.   Provozovatel neodpovídá za poskytnutí slevy či jiné výhody nabízené Dodavatelem , tyto jsou prostřednictvím serveru sleVoucher pouze prezentované. Provozovatel dále neodpovídá za kvalitu zde nabízeného zboží a služeb, zejména pak existenci všech povinných atestů kvality atd.

5.3.   Provozovatel neručí za neustálou přístupnost webových stránek serveru a neručí za možné nevyváženosti v souvislosti s médiem internetu a to zejména s ohledem na možné softwarové nedostatky na straně účastníka, či komunikační nedostatky na straně poskytovatele konektivity.

5.4.   Provozovatel neručí za obsah a funkčnost stránek třetích stran, na které je umožněn přístup ze serveru sleVoucher.cz (jedná se například o webové prezentace Dodavatelů a jiných subjektů, na které je na serveru uvedený odkaz, vč. vložené reklamy apod.)

5.5.   Kupující užívá stránky www.sleVoucher.cz a provádí veškeré úkony, vč. nákupu služeb a zboží, na své vlastní riziko bez nároku na náhradu škody od Provozovatele.

5.6.    Kupující bere na vědomí, že v případě objednání barevného provedením které není v nabídci či momentálně není skladem si dodavatel vyhrazuje právo požadovanou barvu změni v rámci co nejrychlejšího vykrytí Vaší objednávky.

5.9       sleVoucher.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi dodavatelem a kupujícím. sleVoucher.cz dále nenese žádnou zodpovědnost za závadnost obsahu, či vzhledu materiálů zveřejňovaných dodavatelem. slevoucher.cz dále nezodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost u jednotlivých produktů ani za případené nekalosoutěžní jednání dodavatele prostřednictvím portálu jako i za zneužití osobnostních či autroských práv.

5.10    sleVoucher.cz dále nezodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě užití služby či výrobku od dodavatele.

5.11     Zrušení objednávky ze strany provozovatele portálu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  • zboží je dlouhodobě nedostupné

  • cena zboží se navýšila o více než 10% nebo byla chybně stanovena

  • ve vyjímečných případech bez udání důvodu

6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Kupujících a Dodavatelů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. a následující. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že vložením osobních údajů (zejména pak jména, příjmení, adresy, telefonní a e-mailové spojení aj.) poskytuje tyto údaje Provozovateli. Kupující  je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě (je-li fyzickou osobou), které od něj tímto způsobem Provozovatel  získal,  uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Provozovatele a účelné pro budoucí nabízení služeb společnosti a jejích obchodních partnerů, zejména Dodavatelů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Provozovatel využívat výlučně pro zajišťování svých obchodních potřeb, např. nabízení dalších služeb .

7. Závěrečná ustanovení

7.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a spotřebitelem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

7.2.    Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.01.2016

7.3.    Uskutečněním objednávky vyslovuje Kupující souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami

7.4.    Provozovatel má právo dle svého uvážení tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a to vždy písemnou podobou. Platnost těchto změn vstupuje v účinnost dnem jejich uveřejnění. Akceptace změny Všeobecných obchodních podmínek je Kupujícím provedena učiněním nákupu prostřednictvím serveru www.sleVoucher.cz po jejich změně.

 

40%
Dámské krajkové triko Angel za 299 Kč
61x
Detail
49%
Dámské sexy triko s odhalenými rameny Belinda
41x
Detail
38%
Samolepka na zeď Minecraft
6x
Detail
60%
12 kusů dekoračních motýlků jen za 99 Kč
11x
Detail
40%
Mega svítící samolepka Love in Paris jen za 299 Kč
11x
Detail
50%
RC Helikoptera jen za 399 Kč
7x
Detail
46%
Dětská Mikina Mimoni ve 2 barevných provedeních jen za 269 Kč
1941x
Detail
46%
Květinková záclona ve 3 barvách nyní jen za 189 Kč a poštovné ZDARMA.
58x
Detail
46%
Elegantní a podhodlný polštář ve tvaru polene jen za 299 Kč a poštovné ZDARMA
46x
Detail
46%
Motýlková záclona nyní jen za 189 Kč!
35x
Detail
46%
Tulipánová záclona nyní jen za 189 Kč!
26x
Detail
43%
Sluchátka s Mimoněma jen za 169 Kč a poštovné ZDARMA!
1372x
Detail
33%
Dávkovač zubní pasty s držákem Mimoni jen za 469 Kč a poštovné ZDARMA!
76x
Detail
46%
Plyšový Olaf, úžasný kamarád pro Vaše děti jen za 199 Kč
78x
Detail
46%
Luxusní hodinky Geneva ve zlatém provedené jen za 269 Kč a poštovné ZDARMA
36x
Detail
68%
Jen 159 Kč za mini mp3 přehrávač!!! Mějte svoji oblíbenou muziku neustále při sobě se slevou 73%!!!
75x
Detail
46%
Elektronická cigareta eGo CE4+ 1100 mAh jen za 269 Kč
79x
Detail
37%
Ergonomické nosítko pro děti Carrier Galaxy grey jen za 1699 Kč a poštovné ZDARMA!
17x
Detail
43%
Projektor noční oblohy s hodinami jen za 199 Kč
18x
Detail
46%
Dámské triko Veronika jen za 189 Kč
16x
Detail
33%
Dámské triko Kamila jen za 269 Kč
15x
Detail
39%
Dámské letní šaty Fit za 333 Kč
55x
Detail
64%
Plážové letní šaty Chiffon jen za 249 Kč
54x
Detail
51%
Nástěnné samolepící hodiny Moon jen za 269 Kč
32x
Detail
58%
Sexy dámské triko v černém provedení Coloro jen za 189 Kč
97x
Detail
47%
Nástěnné samolepící hodiny Butterfly jen za 289 Kč
9x
Detail
50%
8 ks náhradních žiletek + strojek pro pány jen za 249 Kč
37x
Detail
57%
Rychlo schnouci ručník jen za 129 Kč
8x
Detail
51%
Sluneční clona do auta s neopakovatelnou slevou jen za 269 Kč
666x
Detail
70%
Neoprenové legíny pro až 4x rychlejší hubnutí jen za 299 Kč
534x
Detail
52%
Náramek ve stříbrné barvě s barevnými kamínky Pandora style jen za 169 Kč
275x
Detail
55%
4 ks náhradních žiletek kompatibilních s Mach 3 pro pány jen za 129 Kč
391x
Detail
55%
Mimoni- velký plyšák nyní jen za 269 Kč a poštovné ZDARMA
872x
Detail
50%
Bezdrátová herní myš Iron Man jen za 249 Kč
156x
Detail
60%
USB Flash disk Mimoni 8GB jen za 199 Kč a poštovné ZDARMA!
1533x
Detail
57%
8ks skvělých figurek s motivy Mimoňů jen za 149 Kč
171x
Detail
43%
10 ks plyšových hraček na prsty jen za 199 Kč a poštovné ZDARMA!
322x
Detail
36%
Dámské minišaty Shoulder OFF jen za 449 Kč a poštovné ZDARMA
31x
Detail
37%
Samolepka na zeď ve zlatém provedení jen za 189 Kč a poštovné ZDARMA
10x
Detail
40%
Samolepka na zeď Cherry jen za 199 Kč a poštovné ZDARMA
77x
Detail
45%
Samolepka na zeď Ptačí klec jen za 149 Kč a poštovné ZDARMA
13x
Detail
48%
Samolepka na zeď Sweet home jen za 139 Kč a poštovné ZDARMA
14x
Detail
50%
Řetízek s přívěskem Wings v bílém provedení jen za 99 Kč a poštovné ZDARMA!
4x
Detail
50%
Řetízek s přívěskem Double Drops jen za 99 Kč a poštovné ZDARMA!
24x
Detail
37%
Samolepka na zeď Olaf jen za 189 Kč!
8x
Detail
33%
Samolepka na zeď Elsa a Olaf jen za 199 Kč!
13x
Detail
36%
Samolepka na zeď ve 3D efektu Dinosaurus jen za 289 Kč
11x
Detail
43%
Samolepka na zeď Mickey Mouse a Minie jen za 199 Kč
10x
Detail
56%
Samolepka na zeď Basketbal 3D jen za 199 Kč
4x
Detail
72%
Sleva 73% na krásné náušnice Elements v 8 barevných provedeních jen za 199 Kč místo původních 699 Kč!!
861x
Detail
64%
Set náušnic a řetízku pro Vaše štěstí ve tvaru čtyřlístku! Na výběr 3 barevné provedení jen za 289 Kč a poštovné zdarma!!!
1092x
Detail
67%
Andělsky bílý set, Angel wings, se zirkony v setu náušnic a řetízku jen za 199 Kč!
437x
Detail
63%
Elegantní řetízek s přívěskem Phoenix s krystaly Elements! Na výběr 2 barvy jen za 149 Kč!!!
101x
Detail
64%
XXL samolepka na zeď Spiderman jen za 169 Kč
156x
Detail
63%
Samolepka na zeď Medvídek Pú jen za 129 Kč
56x
Detail
43%
Sluchátka Spiderman jen za 169 Kč a poštovné ZDARMA!
40x
Detail
Ušetřete na povinném ručení až několik tisíc ročně
18562x
Detail
50%
Jen 249 Kč za luxusní set ve tvaru srdce Crystallized. Poštovné zdarma!!!
61x
Detail
60%
Luxusní 3 dílný set s krystaly Elements ve tvaru srdce jen za 199 Kč!!! Na výběr 2 barvy!
677x
Detail
52%
Tangle Teezer- Compact Styler- stylový profesionální hřeben jen za 239 Kč a poštovné zdarma!!
784x
Detail
54%
Elegantní,moderní organizér jen za 169 Kč!!! Na výběr z 6 barev a poštovné zdarma!!!
217x
Detail
60%
Buďte IN s Vaší novou selfie tyčí!
165x
Detail
63%
Nádherné náušnice Diamonds s imitací diamantu pro dokonalý lesk jen za 239 Kč!!! Poštovné v ceně voucheru!
2562x
Detail
69%
Náušničky pro štěstí ve tvaru čtyřlístku jen za 199 Kč! Poštovné zdarma!
631x
Detail
62%
Elegantní set šperků Moon Hearts Elements style jen za 269 Kč. Poštovné zdarma!
433x
Detail
78%
Cenová BOMBA! Krásný set NÁUŠNIC s ŘETÍZKEM ve tvaru Labutě, brus Elements jen za 199 Kč! Máte na výběr ze 6 barevných provedení! Sleva báječných 78%!
218x
Detail
60%
Okouzlující řetízek Double Hearts s krystaly Elements jen za 199 Kč. Na výběr 3 barvy se slevou 60%!!!
336x
Detail
66%
Řetízek s přívěskem Double Wings s krystalem Elements ve tvaru srdce jen za 119 Kč
106x
Detail
27%
Vintage retro hodinky s přívěskem čtyřlístku jen za 109 Kč a poštovné ZDARMA!
174x
Detail
50%
Elegantní batoh ovečka Shaun nyní jen za 299 Kč
26x
Detail
75%
Luxusní set s krystaly Elements Daemon Eye jen za 249 Kč! Buďte elagantní s luxusní slevou 75% a poštovné zdarma!
3627x
Detail
50%
Bojíte se zbytkového alkoholu? Jen 249 Kč za digitální alkoholtester! S tímto kapesním pomocníkem si budete vždy jisti, zda můžete usednout za volant! Sleva 50%!
98x
Detail
66%
Luxusní set White crystal z řady Elements jen za 239 Kč o proti původním 699 Kč
367x
Detail
50%
Luxusní set Bridal Elements v imitaci Diamantu se slevou 50% jen za 299 Kč a poštovné ZDARMA!
107x
Detail
Vydělejte nakupováním až 15% díky Shopnito.cz
186x
Detail
64%
Venušiny kuličky v růžovém provedení jen za 199 Kč!!! Sleva 64%.
279x
Detail
Zhubněte díky nutriční typologii
155x
Detail
83%
Luxusní sleva 83% na řetížek s přívěškem čtyřlístku jen za 99 Kč!!! Na výběr ze 2 krásných barev!
609x
Detail
60%
Dokonalý set náušnic a přívěsku s řetízkem True tear z řady Elements jen za 199 Kč ve 3 barevných provedeních.
76x
Detail
49%
Set náušnic s řetízkem s krystalky Elements Diamonds Round jen za 269 Kč! Poštovné zdarma!
97x
Detail
63%
Love hearts- řetízek s přívěškem jen za 119 Kč. Na výběř 2 barevná provedení
117x
Detail